ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

2020-02-26 පැවති භාවනා වැඩසටහන


26 පෙබරවාරි, 2020

පළමු කොටස
පැලට බහිනව ද?

දෙවන කොටස
කතන්දරේ

තුන්වන කොටස
අවසන් ගමන


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.