ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
මම දන්නෑ ඔබ දන්නවා ද?

දෙවන කොටස
නියම වීරයා පඩත්තරයෙක් ද?

තුන්වන කොටස
ඇයි බය ද?

පළමු කොටස
වරිගය නහ ගැනීම

දෙවන කොටස
Sorry පුතා

තුන්වන කොටස
හොරි කහපිය ගිණි පිඹපිය

පළමු කොටස
කලබල වෙන්න එපා

දෙවන කොටස
ලොකුම දෑවැද්ද

තුන්වන කොටස
ඔබ භාණ්ඩයක් ද?

පළමු කොටස
හැටි විතරක්

දෙවන කොටස
ගිණි කෑම

තුන්වන කොටස
රඟපාන්න එපා

පළමු කොටස
සනාථ කිරීම

දෙවන කොටස
යුද්දේට යෑම

තුන්වන කොටස
සාපය

පළමු කොටස
හිස් පුටුව

දෙවන කොටස
මානසික ලෙඩා

තුන්වන කොටස
භවේ අතකොළුව

පළමු කොටස
ඉල්ලන් කෑම

දෙවන කොටස
චාජ් කරපු බැටරිය

තුන්වන කොටස
කලකම් ඵල දේ

පළමු කොටස
ගත යුත්ත ගන්න

දෙවන කොටස
මී හරකගෙ බොස්

තුන්වන කොටස
හිඟන්නගෙ තුවාලය

පළමු කොටස
උගත්කම අදාල නෑ

දෙවන කොටස
කාටත් එකයි

තුන්වන කොටස
පහසුම ක්‍රමය

පළමු කොටස
ලොකුම බොරුව

දෙවන කොටස
දෑට කැමති වීම

තුන්වන කොටස
අන්තිම දවස

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.