ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
10 කාසිය

දෙවන කොටස
කෙලෙස් ගුහාව

තුන්වන කොටස
ඌරු කටයි කිඹුල් හමයි

පළමු කොටස
දහමට ඇඩි එක්ක වෙන්න

දෙවන කොටස
සිත කාන්දමක් කරමු

තුන්වන කොටස
පුන්කලස

පළමු කොටස
හොඳම යාළුවා

දෙවන කොටස
හූනියම

පළමු කොටස
මාළුවා වතුරට දාන්න

දෙවන කොටස
මුල් ගල තබමු ද?

තුන්වන කොටස
සිත සුදු කරමු

පළමු කොටස
කියන දේ කරනවා ද?

දෙවන කොටස
මොනිටර් කරන්න

තුන්වන කොටස
සිස්ටම් එකට ගරු කරන්න

පළමු කොටස
එන්න එපා සෙල්ලමට

දෙවන කොටස
මැක්කෝ හලන්න එපා

තුන්වන කොටස
ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමෙන්න

පළමු කොටස
කතා කරන්නේ කෙලින්ද?

දෙවන කොටස
වඳුරාගේ මගුල් කෑම

තුන්වන කොටස
උකුස්සා

පළමු කොටස
ආඩම්බරකාරි

දෙවන කොටස
තුවක්කුව

තුන්වන කොටස
සීහ නාද


නාලා නිදාගැනීම

පළමු කොටස
පණ්ඩිත වෙන්න එපා

දෙවන කොටස
වයස අදාල නැ

තුන්වන කොටස
ගිණි බෝම්බය

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.