ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
හොඳම යාළුවා

දෙවන කොටස
හූනියම

පළමු කොටස
මාළුවා වතුරට දාන්න

දෙවන කොටස
මුල් ගල තබමු ද?

තුන්වන කොටස
සිත සුදු කරමු

පළමු කොටස
කියන දේ කරනවා ද?

දෙවන කොටස
මොනිටර් කරන්න

තුන්වන කොටස
සිස්ටම් එකට ගරු කරන්න

පළමු කොටස
එන්න එපා සෙල්ලමට

දෙවන කොටස
මැක්කෝ හලන්න එපා

තුන්වන කොටස
ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමෙන්න

පළමු කොටස
කතා කරන්නේ කෙලින්ද?

දෙවන කොටස
වඳුරාගේ මගුල් කෑම

තුන්වන කොටස
උකුස්සා

පළමු කොටස
ආඩම්බරකාරි

දෙවන කොටස
තුවක්කුව

තුන්වන කොටස
සීහ නාද


නාලා නිදාගැනීම

පළමු කොටස
පණ්ඩිත වෙන්න එපා

දෙවන කොටස
වයස අදාල නැ

තුන්වන කොටස
ගිණි බෝම්බය

පළමු කොටස
මම දන්නෑ ඔබ දන්නවා ද?

දෙවන කොටස
නියම වීරයා පඩත්තරයෙක් ද?

තුන්වන කොටස
ඇයි බය ද?

පළමු කොටස
වරිගය නහ ගැනීම

දෙවන කොටස
Sorry පුතා

තුන්වන කොටස
හොරි කහපිය ගිණි පිඹපිය

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.