ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සදහම් දේශනා

BUDU BANA SINHALA 1
සසර ගනු දෙනු

BUDU BANA SINHALA 2
බුදු බන සිංහල 2

BUDU BANA SINHALA 3
බුදු බන සිංහල 3

BUDU BANA SINHALA 4
බුදු බන සිංහල 4

BUDU BANA SINHALA 5
බුදු බන සිංහල 5-1

BUDU BANA SINHALA 5
බුදු බන සිංහල 5-2

BUDU BANA SINHALA 5
බුදු බන සිංහල 5-3

BUDU BANA SINHALA 5
බුදු බන සිංහල 5-4

BUDU BANA SINHALA 5
බුදු බන සිංහල 5-5

BUDU BANA SINHALA 6
ධර්මානු කුළ විවාහ ජීවිතය 6-1

BUDU BANA SINHALA 6
ධර්මානු කුළ විවාහ ජීවිතය 6-2

BUDU BANA SINHALA 6
ධර්මානු කුළ විවාහ ජීවිතය 6-3

BUDU BANA SINHALA 7
නලිනි මිස්ගේ ගෙදර බන 1

BUDU BANA SINHALA 7
නලිනි මිස්ගේ ගෙදර බන 2

BUDU BANA SINHALA 7
නලිනි මිස්ගේ ගෙදර බන 3

BUDU BANA SINHALA 7
ලෝවැඩ සගරාව

BUDU BANA SINHALA 8
ආර්යය මෛත්‍රි භාවනාව 1

BUDU BANA SINHALA 8
ආර්යය මෛත්‍රි භාවනාව 2

BUDU BANA SINHALA 8
ආර්යය මෛත්‍රි භාවනාව 3

BUDU BANA SINHALA 8
ආර්යය මෛත්‍රි භාවනාව 4

BUDU BANA SINHALA 9
දේව ආශීර්වාද 1

BUDU BANA SINHALA 9
දේව ආශීර්වාද 2

BUDU BANA SINHALA 9
දේව ආශීර්වාද 3

BUDU BANA SINHALA 10
සංසාරයේ ගනු දෙනු පියවීම 1

BUDU BANA SINHALA 10
සංසාරයේ ගනු දෙනු පියවීම 2

BUDU BANA SINHALA 10
සංසාරයේ ගනු දෙනු පියවීම 3

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.