ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

Deeds & Results – කර්ම සහ විපාක


20 සැප්තැම්බර්, 2018

Are we really all that different?

Are we? From one another; from other animals? Granted, human beings have since the beginning of time sought a higher standard of living than their counterparts and this expedition in space and time has brought us a long way, a very long way indeed. On a journey that is often worth exploring to understand ourselves as much as the world we live in.

One perspective on this subject has been thoroughly studied and researched for as long as recorded time itself – “humanity’s journey of civilization”. There are as many theories on this topic today as there was hair on my head when I was a layman not so long ago. Some believe in creation by a supernatural power while others struggle to believe in the mere existence of an omnipotent entity and seek safe harbour in the theory of Darwinian evolution. There are yet other schools of thought which believe that aliens are somehow responsible for planting our feet on planet Earth. Whatever you believe in there is ample information on this vast subject accessible in virtually every language via books, the Internet, renowned scientists who have dedicated their lives to this purpose and, if you like yours with a bit of spice, folklore.

Read more

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.