ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

යා හැකි නොවෙද බියකරු සතර අපායේ


11 මැයි, 2019

දෙව්ලොව යන්න පින් කරනා මිනිසුනේ
කම් සැප නොඅඩු ලැබ ගන්නයි වෙහෙසුනේ
කෙළවර වනවිට රැස්කල පින් රැසේ
යා හැකි නොවෙද බියකරු සතර අපායේ

රැස්වූ පිනෙන් එළිවේවා මිදෙන මග
තව රැස් කරවූ කෙළවරටම යාමට
වැටහේවා සසරේ බියකරු භාවය
ඇසේවා නිතර ශ්‍රී සද්ධර්මය …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.