ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

කසාවත ලග දරා මසිතම සසරේ ගින්නෙන් මා මිදෙන්නෙමි


1 ජූනි, 2019

නුරා සිතුවිලි හැගුම් පොදියක්
පුරා විසිරුණු සිතද සිඳලමි

වෙලා එක්වුණු හැගුම් පොදියම
දමා අළු කර හුදෙකලා වෙමි

නිවීයන මග නෙත ගැටුන දා
භවය නැසුමට සිත තබන්නෙමි

කසාවත ලග දරා මසිතම සසරේ ගින්නෙන් මා මිදෙන්නෙමි

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.