ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

රත් වෙලා මත් වෙලා ඇලෙන ගැටෙනා කලට


9 මැයි, 2019

රාගයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් සැදුන ලොව
රූප වේ මර උගුල ආශ්වාද යැයි සිතන
රූපයේ ඇති ගතිය හා සමව පෙර ගතිය
මතු වන්නෙ පුරුද්දට සසරෙ හුරු පුරුදු කල

මතුව ආ පෙර ගතියෙ රෝද ගසමින් නිබඳ
කිලිටි කර ගන්නේ පබසරව තිබූ සිත
රත් වෙලා මත් වෙලා ඇලෙන ගැටෙනා කලට
මාර න්‍යායට වැටී වසා ගත්තේ නිවන

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.