ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පිරිහෙන ලෝකයේ පිරිපුන් මලක් වෙලා


11 සැප්තැම්බර්, 2018

කරුණා සිතින් අපි පා පිස්සක්ම වෙමු
මානෙද දුරැරලා අනුකම්පාවටම එමු
හැමදේ නිසරු බව අවබෝදෙටම ගමු
පැවිදිව නිවන් මග යන්නට පෙල ගැසෙමු

යුතුකම් කියා කර ඇර ඉන්න එපා
තරුණයි කියා මදයෙන් මත් වෙන්න එපා
පාරමි පිරී නෑ කියලා හිතන් එපා
නැගෙනා දහම නම් අතහැර ගන්න එපා

චතුසත අවබෝධ කරමින් අපි දුක නිවලා
අරි අට දිගේ පෙරටම යමු වීර්යය වඩලා
පිරිහෙන ලෝකයේ පිරිපුන් මලක් වෙලා
පැවිදිව දෙසමු සදහම් අපි නිවනට වැඩලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.