ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සුවය දැනුනි හද සිසිලයි සැම දාට


11 සැප්තැම්බර්, 2018

කරැමෙ උරැම විය මම කර ගත්තාම
මරැගෙ ඇමට විය ගිජු සිහි පිරිහුනම
වරැනෙ ලොවක මිය දුනි තතු දුටුවාම
අරැමෙ පෙනෙයි ඒ දම් ඔසු ලැබුවාම

මමය මගෙය සැම සංඛත සිතුවාට
සිහිය ඇතිව එහි උදාව දුටු දාට
ප්‍රියව එලුව ඇම මම කර නැති දාට
සුවය දැනුනි හද සිසිලයි සැම දාට

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.