ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

අපේ ආරාමය

17 ඔක්තෝම්බර්, 2019

බාගත කරන්න | 76 MB

තෙරුවන්සැ සරණයි, සැම සිත් නිවන සොඳුරු ආරාමයක් තනමු, කසල නිසි නිසි ලෙස බැහැර කරමු.
දිරන අපද්‍රව්‍ය, කඩදාසි, පොලිතීන් නිසියාකාරයෙන් කසල බදුනට වෙන් වෙන්ව ඉවත් කරමු.

ආරාමයට හිතැති ඔබ රැගෙන එන පොලිතීන් හැකි තරමක් නැවත රැගෙන යාමට කාරුණික වෙමු.

අනවශ්‍ය පොලිතීන් බෑග්, ප්ලාස්ටික් හෝ නොදිරන අපද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒමෙන් වළකිනමු.
මේ ඔබේ ආරාමයයි – මේ ඔබේ ආරාමයයි.

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.