ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ප්‍රායෝගික දහම් අධ්‍යනය

15 ජූනි, 2019

බාගත කරන්න | 172 MB

2019-06-15 දින දහවල් පැවති භාවනා වැඩසටහනට අදාල ප්‍රායෝගික දහම් අධ්‍යන වීඩියෝව.

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.