ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

හැටි විතරක්

15 ඔක්තෝම්බර්, 2019

බාගත කරන්න | 176 MB

2019-08-10 පැවති භාවනා වැඩසටහන https://www.jethavanaramaviharaya.org/dhamma-sermons/sermon/2019533/

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.