ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් සලරූ


භව ශක්තිය
27 ජුලි, 2019

2019-07-27 පැවති භාවනා වැඩසටහනට අදාල වීඩියෝව


සසර ගමන
24 ජුලි, 2019

2019-07-24 පැවති භාවනා වැඩසටහනට අදාල වීඩියෝව


මහ ගෙදර
21 ජුලි, 2019

2019-07-21 දින ඉංග්‍රීසි දේශනාවට අදාල විඩියොව


වශී බන්ධන
6 ජුලි, 2019

2019-06-29 දින දේශනාවේ දෙවන කොටසට අදාල වශී බන්ධන වීඩියෝව


ප්‍රායෝගික දහම් අධ්‍යනය
15 ජූනි, 2019

2019-06-15 දින දහවල් පැවති භාවනා වැඩසටහනට අදාල ප්‍රායෝගික දහම් අධ්‍යන වීඩියෝව.


අපේ අවුරුද්ද
21 අප්‍රේල්, 2019


අවුරුදු සිරිත
14 අප්‍රේල්, 2019


නිදහස් මිනිසා
8 මාර්තු, 2019


තණ්හාව
7 මාර්තු, 2019


ඔබ සූදානම් ද ?
20 පෙබරවාරි, 2019


රොඩ්ඩ
6 පෙබරවාරි, 2019


මරණය
8 ජනවාරි, 2019

 ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.