ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ත්‍රිපිටක පූජා

ධර්මයි ඔබයි අනුග්‍රහයෙන් කරගෙන යන්නා වූ ත්‍රිපිටක පොත් පූජාවන් මෙහි සඳහන් වේ.
ඔබත් මේ කුසල කර්මයට සහබාගීවීමට කැමතිනම් අපව මෙතනින් අමතන්න.

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 35 – සිරි පන්තාරාම විහාරය


දිනය : 12 මාර්තු, 2017
පැවැත්වූ ස්ථානය : කැකුනදොර

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 34 – ශ්රී නාගරුක්ඛාරාම විහාරය


දිනය : 5 මාර්තු, 2017
පැවැත්වූ ස්ථානය : අරුක්ගම්මන

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 33 – ශ්‍රී පුෂ්පාරාම අසූ මහා ශ්‍රාවක මහා විහාරය


දිනය : 26 පෙබරවාරි, 2017
පැවැත්වූ ස්ථානය : තොරනකඩ - ඇහැලියගොඩ

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 32 – ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාම විහාරය


දිනය : 10 පෙබරවාරි, 2017
පැවැත්වූ ස්ථානය : තල්ගස්වල - මනම්පිට

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 31 – ශ්‍රි සුධර්මාරාමය විහාරය


දිනය : 12 ජනවාරි, 2017
පැවැත්වූ ස්ථානය : බෝපේ - පාදුක්ක

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 30 – ශ්‍රි ශෛලන්තාරාමය විහාරය


දිනය : 25 දෙසැම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : කිතලන්ගමුව

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 29 – ශ්‍රි ශාසනවර්ධනාරාමය විහාරය


දිනය : 13 දෙසැම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : කහගල්ල දේවාලේගම - ගලිගමුව

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 28 – මිහිඳු විහාරය


දිනය : 19 නොවැම්බර් , 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : බුත්ගමුව පාර - රාජගිරිය

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 27 – සිරි සදහම් විහාරය


දිනය : 14 නොවැම්බර් , 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : සිරි සදහම් විහාරය - හාලපිටිය, කහතුඩුව

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 26 – වරාවල ගෝනා අරඹ කන්දේ විහාරය


දිනය : 29 ඔක්තෝම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ගෝනා අරඹ කන්දේ විහාරය - වරාවල

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.