පටිගතකල වැඩසටහන් ගුවන් හඬින් - ජේතවනාරාම විහාරය - වියලීගිය භවකතර දම්දියෙන් තෙමා ලන්නට...
ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පටිගතකල වැඩසටහන් ගුවන් හඬින්

Radio

 

රැඳි සිටින්න

- ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න -

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.