ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ගුවන් හඬ නාලිකා 02

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!

Radio

මීලඟ සජීවී ධර්ම සාකච්ජාව

 

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.