ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ගුවන් හඬ

Radio Channel 1

සජීවීව සවන් දෙන්න

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!

Radio Channel 2

රැඳි සිටින්න

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!

කලින් පටිගතකල වැඩසටහන්

ගුවන් හඬින් අහන්න

මීළඟ දේශනා වැඩසටහන්

- ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න -

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.