ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

කලණ වැට | Kalana Weta


18 ජනවාරි, 2020

ස්වකීය නිර්වාණාවබෝධය සඳහා අප ආරාමය හා යාවජීව ව සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන උපාසක උපාසිකාවන් ට සඟ රැකවරණය ලබා දීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද විශේෂිත වැඩසටහනයි කලණ වැට. කලණ වටේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාවෙන් පහත යොමුවෙන් පිවිසිය හැකි අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කර අප වෙත යොමු කරන්න.

Kalana Weta is a brand-new initiative by the Monastery to support our devout upāsakas and upāsikās who seek noble friendship of the Mahā Sangha on their quest to achieve Nibbāna. To apply for membership of Kalana Weta please complete and submit the online application form linked to below.


මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා Google ගිණුමක් අවශ්‍ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
Please note a Google account is required to complete this form.
https://forms.gle/HTDp6tzqtNesTgzJ6

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.