ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පස් දින භාවනා වැඩසටහන් පෙළගැස්ම


4 ජුලි, 2019

මෙම එක් වැඩ සටහනක් සඳහා 30 දෙනෙකු පමනක් සහභාගී කර ගන්නා බැවින් දැනට ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට කැමති පින්වතුන් මෙම පිටුව වෙත පිවෙසෙන්න.

ඉදිරියට පවත්වන පස් දින භාවනා වැඩසටහන්;

ජූලි 28 – අගෝස්තු 02
අගෝස්තු 11 – අගෝස්තු 17
අගෝස්තු 25 – අගෝස්තු 31
සැප්තැම්බර් 08 – සැප්තැම්බර් 14
සැප්තැම්බර් 22 – සැප්තැම්බර් 27
ඔක්තෝම්බර් 06 – ඔක්තෝම්බර් 11
ඔක්තෝම්බර් 20 – ඔක්තෝම්බර් 25
නොවැම්බර්  02 – නොවැම්බර්  08
නොවැම්බර්  17 – නොවැම්බර්  22
දෙසැම්බර් 01 – දෙසැම්බර් 06
දෙසැම්බර් 15 – දෙසැම්බර් 20

වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අපව අමතන්න;

චන්න
+447072857404

හර්ෂ
+94773336274

සුජීව
+94773480861


අදහස්ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.