ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවා


5 සැප්තැම්බර්, 2019

තෙරැවන් සරනයි පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම.

ශුවක ඔබසැමගේ ගමන් පහසූව සලසා දෙමින් සෑම බදාදා, සෙනසුරාදා සහ පුරපසළොස්වක යන දිනයන්හී  ඉංගිරිය ඡේතවණාරාම විහාරස්ථානය වෙත විවිධ පුදේශ වලින් ධාවනයේ යොදවා ඇති බස්රථ ඔබගේ ඉල්ලීම මත නව  සංසෝධිත ගමන් මාර්ග ඔස්සේ ධාවනයට එක්කර ඇත.

කොළඹ – බත්තරමුල්ල බස්රථය
0714673830 – ලසන්තී මහත්මිය
0718156383

දබුල්ල – මහනුවර බස්රථය
0772787210 – දිනදාස මහත්මයා
0718156383

කළුතර බස්රථය
0775384859 – වීරංකොඩී මහත්මයා
0770613598 – නන්දන මහත්මයා
0718156383

වෙන්නප්පුව බස්රථය
0717019527 – හර්ෂනී මහත්මිය
0718274743 – සූනෙත් මහත්මයා
0718156383

කූලියාපිටිය බස්රථය
0717019527 – හර්ෂනී මහත්මිය
0718274743 – සූනෙත් මහත්මයා
0718156383

කුරුණෑගල බස්රථය
0718156383
0778156383

යාපහුව – ඇල්ල බස්රථය
0718156383

අනුරාධපුර බස්රථය
0718156383

යෝජිත බස්රථ
ඇබිලිපිටිය – රත්නපුර හරහා  ඉන්ගිරිය.
මාතර – ගාල්ල හරහා ඉන්ගිරිය.
(අධිවේගී මර්ගයේ)

විමසීමි
0718156383 – ඡානක කුලසේකර

නිවනම නාතයි – නිවනම වෙත්වා !!!

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.