ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාව – බත්තරමුල්ල


28 දෙසැම්බර්, 2018

සෑම සෙනසුරාදා දිනකදීම දහවල් 12ට බත්තරමුල්ලෙන් ගමන් ආරම්භ කරන කොළඹ බස්රථය දැනට සූපූරැදූ ගමන් මාර්ග ඔස්සේ ජෙතවනාරාමයට ගමන්කරන අතර ඵය සමිබන්ධිකරණ හා සංවිධානය කරගැනිමට පින්වත් ඔබසැමගේ සහයෝගය ඛලාපොරොත්තූ වන අතර පහත දූරකථන අංකයට අමතා ඔබගේ ආසනය වෙන්කරවා ගන්න.

0712504555 – සමිකාන්ත මහතා
0718156383 – ඡානක

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.