ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
හැටි විතරක්

දෙවන කොටස
ගිණි කෑම

තුන්වන කොටස
රඟපාන්න එපා

පළමු කොටස
සනාථ කිරීම

දෙවන කොටස
යුද්දේට යෑම

තුන්වන කොටස
සාපය

පළමු කොටස
හිස් පුටුව

දෙවන කොටස
මානසික ලෙඩා

තුන්වන කොටස
භවේ අතකොළුව

පළමු කොටස
ඉල්ලන් කෑම

දෙවන කොටස
චාජ් කරපු බැටරිය

තුන්වන කොටස
කලකම් ඵල දේ

පළමු කොටස
ගත යුත්ත ගන්න

දෙවන කොටස
මී හරකගෙ බොස්

තුන්වන කොටස
හිඟන්නගෙ තුවාලය

පළමු කොටස
උගත්කම අදාල නෑ

දෙවන කොටස
කාටත් එකයි

තුන්වන කොටස
පහසුම ක්‍රමය

පළමු කොටස
ලොකුම බොරුව

දෙවන කොටස
දෑට කැමති වීම

තුන්වන කොටස
අන්තිම දවස

දෙවන කොටස
ලොකුම දුක

තුන්වන කොටස
දැකිය යුත්ත


කඨින අනුශාසනව

පළමු කොටස
හේතු වූ ඵලයේ දුක

දෙවන කොටස
සීනි දාපු තේ එක

තුන්වන කොටස
ශාසනික ණය ගෙවමුජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.