ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
ඔබ නිදහස් ද?

දෙවන කොටස
ඇණය ගලවන්න

තුන්වන කොටස
ලැජ්ජා හිතෙනවා ද?

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
හුරු වෙලා ද? දුරු වෙලා ද?

දෙවන කොටස
දීපු දේ මඳි නම්...

තුන්වන කොටස
හොඳ මොකක්ද ?

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
වචන දෙකයි හිනාවයි

දෙවන කොටස
දුක ඔනේ ද එපා ද

තුන්වන කොටස
හොඳ මොකක්ද

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
පවත්වන බොරුව

දෙවන කොටස
පොලියට දෙන්න (දේශනාව සංස්කරණය කරමින් පවති)

තුන්වන කොටස
නිර්මාණ කරු : සුබේ

පළමු කොටස
ඉක්මන් කොටයි

දෙවන කොටස
වින්හැහිය දැනගන්න

තුන්වන කොටස
වියපත් බඹරා

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
S.M.A.R.T Goals

දෙවන කොටස
සැකයේ වාසිය දහමට

තුන්වන කොටස
පොලියට දුක් විඳීම

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
මළකුණ සෙවීම

දෙවන කොටස
මාරු කිරීම හරිද?

තුන්වන කොටස
ඔබ රාගය දුටුවාද?

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

කඨින අනුශාසනාව
චාර්ච් කරනවා ද ?

පළමු කොටස
ඇයි? බල්ලා පවත්වන්නේ

දෙවන කොටස
ඇයි වීරයෙක් වගේ

තුන්වන කොටස
හුරු නැති මනුෂ්‍යත්වය

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
වැටෙන්න බය වෙන්න එපා

දෙවන කොටස
හොඳම මනුස්සයා

තුන්වන කොටස
සිලින්ජරය

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.