ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
බස් එකේ ජීවිතය

දෙවන කොටස
නොපිරෙන එක

තුන්වන කොටස
නයි මල්ල


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
දෙමව්පියන් ගලවමු

දෙවන කොටස
Valentine දෘෂ්ටිය

තුන්වන කොටස
ලොභයා


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
කල් ඉකුත්වෙලා ද?

දෙවන කොටස
මිනුම පහළට ගන්න

තුන්වන කොටස
ඉල්ලන් කන්න එපා


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
U ටන් එක ගහල ද ?

දෙවන කොටස
වල්ගේ ඉදන් පිස්සු

තුන්වන කොටස
ජීවිතය අපායක් කලා


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
ගෙදරින් මෙත පටන් ගන්න

දෙවන කොටස
සී හෙළයා කෝ

තුන්වන කොටස
Fan එක වැඩ ද?


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
තාම දුකද ?

දෙවන කොටස
වෛරස් 1


ශ්‍රාවකත්වය ප්‍රකාශ කිරිම

පළමු කොටස
වීරයෙක් ද?

දෙවන කොටස
ජීවත්වීම යනු

තුන්වන කොටස
සොම්බි ලෙඩ


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන


කැහි ගෑනි දීලා හොටු ගෑනි ගැනීම

පළමු කොටස
වගේ කෙනෙක්ද ?

දෙවන කොටස
ආදරමුල්ල

තුන්වන කොටස
කොක්කට කෙක්කද ?

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
හිරගෙදර

දෙවන කොටස
මන්තරය

තුන්වන කොටස
ඔබේ තීරණය

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.