ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
පළවෙනි පරාජිතයා

දෙවන කොටස
මට ඉන්නේ මං විතරයි

තුන්වන කොටස
රොටී මෝල


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
තමන්ව දිනන්න

දෙවන කොටස
ප්‍රසස්ත මට්ටම

තුන්වන කොටස
නැතුව ඉන්න බෑ


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
හිර ගෙදර

දෙවන කොටස
ගුරුවරයා යනු...

තුන්වන කොටස
හොර විවාහයක් ද මේ...


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
තේරුණ දේ...

දෙවන කොටස
වටිනම පදවිය

තුන්වන කොටස
පුළුන් පැටවීම

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
දැක්ක ද..? මිරිඟුව

දෙවන කොටස
උපවාද කමා උනාද?

තුන්වන කොටස
බර උසුලන්නෝ වරෙව්.


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
ඇති යන්තම්

දෙවන කොටස
ලේසි නැති යුද්ධය

තුන්වන කොටස
මැහුම දා ගන්න


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
කිහිළිකරුව

පළමු කොටස
ගුණයේ ගුණය

දෙවන කොටස
සත්‍යයක් ක්‍රියාව

තුන්වන කොටස
නැවත ඉපදීම


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
බස් එකේ ජීවිතය

දෙවන කොටස
නොපිරෙන එක

තුන්වන කොටස
නයි මල්ල


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
දෙමව්පියන් ගලවමු

දෙවන කොටස
Valentine දෘෂ්ටිය

තුන්වන කොටස
ලොභයා


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.