ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

දහම් ප්‍රකාශන


දහම් න්‍යාය
2 අගෝස්තු, 2019

2019-07-31 දින දේශනාවට අදාල ඡායරූපය


Deeds & Results – කර්ම සහ විපාක
20 සැප්තැම්බර්, 2018

Are we really all that different? Are we? From one another; from other animals? Granted, human beings have since the beginning of time sought a higher standard of living than their counterparts […]


ධර්මයයි ඔබයි සඟරාව 02
1 සැප්තැම්බර්, 2018

2018 සැප්තැම්බර් මස කලාපය


ධර්මයයි ඔබයි සඟරාව 01
1 අගෝස්තු, 2018

2018 අගෝස්තු මස කලාපය

 

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.