ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් ලිපි

කාල රෝදය 17 නොවැම්බර් , 2016

උපත-මරණය නියත මිනිසුනි,  අසනු මැන දැන් මේ පවත්,  කලණ මිතු දම් සරණ ඇත තව, නිවෙන්නට දුක් ගිනි මැදින්… කරකවන සංසාර රෝදය, මගේ කොටගෙන වෙලී, රුචි අරුචිකම් සමඟ ගැටෙමින්, ගෙවා දැමු කාලය […]

ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව 8 ඔක්තෝම්බර්, 2016

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ත්වයෝ; සංසාර දුකෙන් …………………………………………………. මිදෙත්වා සංසාර රෝගයෙන් ………………………………………….. මිදෙත්වා සංසාර භයෙන් …………………………………………………… මිදෙත්වා සංසාර ගින්නෙන්……………………………………………… මිදෙත්වා සංසාර දාහයෙන් …………………………………………….. මිදෙත්වා සංසාර ශෝකයෙන් ………………………………………… මිදෙත්වා සංසාර රාගයෙන් […]

 

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.