ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

කලණ වැට


7 ජූනි, 2020

මහා සැඩ හිරු වසන් කරවා තරු කැකුළු රැුකි අහසක් අකුණු සැර වැසි බර දරාගෙන නිහඩවම සිටි අන්දම්…

ලෝකයෙන් එන සියළු ගැරහුම් දැරූ අකම්පිත ගුණයෙන් රකියි සත සිත් දෙමින් ඔවදන් ලොවේ දොස් නොම දකිමින්…

තනා වියනක් වළා රොදකින් තරු පැටව් එහි හිඳුවන් අහස තරමින් කවුරු තරු බර දරාවිද මේ සෙනෙහෙන්…

පියෙන් පිය සීරුවෙන් තබමින් යනෙන අන්්දම් පෙන්වන් යොදා වෙර දම් දෙසයි සත වෙත කළණ වැට ඒ තරමින්…

ලොවම පැහැදිලි වුව සැනෙකින් තරු එළිය ලොව විහිදන් කියයි මග සුවහසක් සත හට යනෙන හරි මං පෙන්වන්…

හොවා ඇකයේ රැුකපු දරුවන් පිරවු දම් හා ගුණයෙන් මුදයි එරෙහිව ආ ලොවම වෙත තෙමන්නට සිත් දහමින්…

එවන් අහසක දුලන තරු මෙන් සත රැුකෙයි සඝ රුවනින් ලොවම සැනසී නොම තියේවිද එවන් වු සඝ ගුණයෙන්…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.