ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ලෝකයට මුලාවී


7 ජූනි, 2020

ලෝකයට මුලාවී
ලිව්ව කවි නුරා ගී
ලිව්වේ මගෙ ගොන්කමට
තේරුනේ පමාවී…

ඒ හිතම ලියාවී
අභිගීත විරාගී
අසීමිත ගූණ කඳට
සම්බුන් නමාමී…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.