ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

අවසන් ප්‍රේමය


7 ජූනි, 2020

ඔබ හා මා හමුවු පලමුවර…
මෙි හවය විය නොහැක ,ඔබ මා වෙනුවෙන්ද ,මා ඔබ වෙනුවෙන්ද
හැඩු කදුලු…
තමහ සාගරය පරදන්න ඇ නමුත් ඒ ගණුදෙනුව
අවසන් වන භවය …
මෙය විය යුතූය, ඔබ මාවද, මා ඔබවද නැවත කිසිදා…
හමුනොවිය යුතූය අත්වැල් පටලමින්, නැවත අත්හරිමන්ආ මෙි ගමන…
නිමා විය යුතූය ඉදින් පේ‍්‍රමය ලබුදුන් පාමු, මම නිවෙන්නෙමි…
ඔබද නිවෙන්න

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.