ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පහන දැක්කා ලෝකයක් ලෙස මැව් සෙවනැලි සුන් කෙරෑ


1 ජූනි, 2019

හදුන ගත්තා මාරයා මන මවන සෙවනැලි තර කෙරෑ
පහන දැක්කා ලෝකයක් ලෙස මැව් සෙවනැලි සුන් කෙරෑ
දවන දැවෙනා කෙලෙස් මරැ දැක නිරාමිස සුව සිත් දැරෑ
පවන ලෙසිනා හමා යන මන දිනෙක ලෝ කරවයි දුරෑ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.