ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

මන මවනා කැටයම් නැත කිසිදින


1 ජූනි, 2019

පෙනෙන ඇසෙන සහ දැනෙන සියල්ලම
මැනෙන තරම් සම්මතයෙ ඉදන්…

පෙනෙන ඇසෙන සහ දැනෙන සියල්ලම
ඇත ලෙස ගෙන දුක් විදින තරම්….

පෙනෙන ඇසෙන සහ දැනෙන සියල්ලම
නැත, මම කර කැටයමකි අරන්….

පෙනෙන ඇසෙන සහ දැනෙන සියල්ලෙහි
සැගවුන උගුලෙහි වැටුනු තරම්….

මන මවනා කැටයම් නැත කිසිදින
සසරෙහි සත්වයා දුවවන්නේ..

මන මවනා කැටයම් සත්‍යකි ගත්
අදුරයි කෙලවර සගවන්නේ…

මන මවනා සැම සංකල්පිතයකි
දහම් නෙතින් නිසි දැකගන්නේ…

මන මවනා සැම කමටහනක් කර
මර උගුලට නැහැ නතු වන්නේ…

මන දම්ම හරහා මනෝ මූලිකව පටිච්චසමුප්පන්නව බාහිරවත් අභ්‍යන්තරවත් ලෙස තැනක් පැනවිය නොහැකි පංචස්කන්ද ලෝකය හරහා උදාවන සංකල්පිතයේ සත්‍ය දැක එම සංකල්පිත මනෝ ආවර්ජනය ඇසුරෙන් උදාවන දිට්ට සුත මුත විඤ්ඤාත යන දැනීමෙහි යථාර්තය කොහේටවත් අයිති නැති කොහේ සිටවත් නොපැමුන ස්පර්ෂ මාත්‍රයට උදාවූ සංඛත වූ ඒකාන්තයෙන්ම ඛය වී වැය වී විපරිනාමය වන්නක්ම බවත් එය මම වශයෙන් හෝ මගේ වශයෙන් හෝ මට උදාවන්නක් වශයෙන් හෝ ගැනීමට නුසුදුසු නොවටිනා බව නිරන්තයෙන් දකින්නට අප සැමට ප්‍රඥාව බලවත් වේවා!!!!

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.