ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ගෙවිලා යන විටදි ඉවසුම් නැති කලට


29 ජූනි, 2019

රැවටී මන මුලාවී උගුලට හසුවීලා
රැවටී මන ආප වී මනාපයක් වීලා
රාග වී රා අග්ග වී රාගික වීලා
මුලාවී වැටේ උගුලක් මගුලක් වීලා

රූප ශබ්ද ගන්ධ හා රස ස්පර්ශට
මේ පහ (5) අවුල් වී පවුලක් වූ කලට
ගෙවිලා යන විටදි ඉවසුම් නැති කලට
නඩුවක් වැටේ ගල උඩ පහරපු ලෙසට

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.