ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

ලෝක සම්මතේ ඇත වටිනා වස්තු


11 මැයි, 2019

පච්චුප්පන්න වී පෙනෙනා මාරයාගෙ පෙනීම
ගත්තා එය මගේ කියලා අවිද්‍යාවේ මුලාව
ඇතිවුයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ගතිය
තන්හා විය එයට සදමින් ලොවක් තැනු ශුද්ධාශ්ඨකය

ලෝක සම්මතේ ඇත වටිනා වස්තු
ඔය කොයි එක තැනුනේ අටකින් වී එකතු
වටහා ගත්තොත් මේ බව ඔය ඇත්තෝ
නැත අහු වෙන්නෙ මර උගුලට සිත වැටලු …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.