ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

දුටුවද පස්වැනි මනු ලොව දේව දුතයා


7 මැයි, 2019

දුටුවද මනු ලෝකෙ පළමු දේව දුතයා
මවු කුසකින් මෙලොවට එන සිඟිති බිලින්දා
සිතනු මමද ජාතිය නැත තව ඉක්මවලා
සිත කය වචනෙන් කුසල් වඩනු වි නොපමා

දුටුවද මනු ලෝකෙ දෙවැනි දේව දුතයා
ගත වැහැරි දුර්වල වු වියපත් මිනිසා
සිතනු මමද ජරාව නැත තව ඉක්මවලා
සිත කය වචනෙන් කුසල් වඩනු වි නොපමා

දුටුවද මනු ලෝකෙ තෙවැනි දේව දුතයා
ලෙඩ වී දුක් වින්ඳිමින් අසරණ වන මිනිසා
ලෙඩ වීමත් නැතිනම් තවමත් ඉක්මවලා
සිත කය වචනෙන් කුසල් වඩනු වි නොපමා

දුටුවද සිවුවැනි මනු ලොව දේව දුතයා
වද හිංසාවට ලක්වන විඳවන මිනිසා
මෙවන් කම්කටොලු නැතිනම් තව ඉක්මවලා
සිත කය වචනෙන් කුසල් වඩනු වි නොපමා

දුටුවද පස්වැනි මනු ලොව දේව දුතයා
කුණු වූ මල සිරුරක් ඕජස වගුරුවනා
සිතනු මමද මරණය නැත තව ඉක්මවලා
සිත කය වචනෙන් කුසල් වඩනු වි නොපමා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.