ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නෑවි නෑවී කෙලෙස් වැස්සෙන් සසර තව දුර යනු එපා


29 ජූනි, 2019

ගෑවි ගෑවී එකට හිඳ ගනුදෙනුම පියවන ලෝ සතා
පේවි පේවී යසට විඳ විඳවනා සසරේ රඟ සොබා
ආදි ආදී කරපු කම් පියවනා බව නොම දත් දනා
ජාති ජාතී එකට ඉන්නට පතයි මෝහෙන් මත් වෙලා

පෑදි පෑදී නැගුනු පින් බල මහිමෙ ඵලවත් නොම නෙලා
නෑවි නෑවී කෙලෙස් වැස්සෙන් සසර තව දුර යනු එපා
පීදි පීදී නැගෙන සදහම් ගෙනෙයි ලොව්තුරු සුව අමා
සාදු සාදූ අරිය උතුමන් සදා සත හට වාසනා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.