ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

මරුන් පරදන අරුත් බඹසර පුරන්නට වෙර වඩනා


11 මැයි, 2019

නිමක් නොපෙනෙන සසර ගමනේ පාරමී දම් පුරාලා
ගිමන් නොහැරම දහම හමුවේ මාර බන්ධන නසනා
මරුන් පරදන අරුත් බඹසර පුරන්නට වෙර වඩනා
උතුම් මගඵල ලැබූ නොලැබූ සැමට මෙත් සිත පතනා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.