ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

මගේ යැයි ගැනීමට කුමක් ඉතිරිව ඇතිද?


29 ජූනි, 2019

මගේ කිය කියා යන නමුත් පසු පසම
මගේ මන රිසි ලෙසට තැබිය හැකි දෝ කෙලෙස
මගේ කම අතහැරිය දිනක් වේනම් මතුව
මගේ යැයි ගැනීමට කුමක් ඉතිරිව ඇතිද?

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.