ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ඉපදෙන මැරෙන අපි එන යන මේ ගමනේ


29 ජූනි, 2019

සැරිසැරීම….
පස්කම් මායා දැලෙහි මත්වී රිසියෙන්
කැඩෙන නැසෙන ලෝකය හා හාද වෙමින්
අවිදු අඳුර මැද විස ඵල රස විඳිමින්
සත දුක් විඳීයි ගැල බැඳි ඒ ගොනු විලසින්

ඉපදෙන මැරෙන අපි එන යන මේ ගමනේ
අනේක සසර නාටක හැම රඟනු පෙනේ
එනමුදු දරන්නට රහතුන් පිරුව ගුණේ
එන්නේ එක් වරකි මේ මුලු සසර ඉමේ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.