ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ගිනි යැයි දැක දැකත් තව ගිනි කන්නේය


29 ජූනි, 2019

මෝහය…..
සසර නොවේ සුන්දර මහ බියකරුය
සසර නැත සුවක් ගෙන දෙන්නෙම දුකය
මෙහෙම කිය කියා එසසරෙම යන්නේය
ගිනි යැයි දැක දැකත් තව ගිනි කන්නේය

තණ්හා අවිද්‍යා හදනා මායාව
එක එක නමින් සිත මත්තට එන්නේය
නොදකින තෙක් එහි මුල බැඳි සේයාව
ගැලවුම දකින සටනින් පරදින්නේය

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.