ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

දර දමා අව්ලවා කුමට වෙමුදෝ පමා


11 මැයි, 2019

කම් සැපට ලොල්වෙලා මව් කුසක එල්ලිලා
සිගමනේ එන්න ඇති ගන්දබ්බයෙකු වෙලා
රළු සිරුර හිමිවෙලා පැතුව දේ ඉටු වෙලා
දුක සොයා ආ බවක් දැනුනේ කල් ගතවෙලා

දුක මතම පිහිටනා ස්කන්ධ පහ බලා
වටිනකම් ගොඩ නගා වින්ද හැටි දුක් ගොතා
ගිනිගන්න වෙර වඩා භවය දික් ගස්සවා
දර දමා අව්ලවා කුමට වෙමුදෝ පමා

සිතන්නට බැරිතරම් දුර සිට
නගන්නට ඇති කෙළෙස් මළ කද
පුරන්නට අම මහ නිවන් මග
දිනන්නට ඉපදුනිද මනු ලොව …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.