ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

අනුබුදු හිමි දුටුවෙමි


1 ජූනි, 2019

එදා වාගේ අදත් බුදු බණක් ඇහෙනවා
බණ මඩුවෙ පළස මත සඟරුවන වඩිනවා
මම එදා හිමි නොදුටු අඩුව මට දැනෙනවා
මම තවම සසර බැමි නසන මග වඩනවා

මග වඩන මගේ සිත නිවෙන හැටි දැනෙනවා
හිත පෙළෙන තැන තැන්හි හා වීම දැනෙනවා
සිරවෙලා තිබු සසරෙ සසර බැමි බිදෙනවා
මම මනෝමය සිතින් අනු බුදුන් පුදනවා

මනෝමය පුදබිමේ මලුව මා නැමදලා
සිතූ සේ මල් පහන් සුවද දුම් පතුරලා
පුර හදින් පිරුණු පෝ දිනක බණ පද අසා
කදුළු පිරි නෙතින් මම වදින්නෙමි හිමි දෙපා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.