ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

අතොරක් නැති සසරෙ කල පින් පල දීලා


1 ජූනි, 2019

රඟමින් රැගුම් මනු ලොවදී දමති වැඩ පහසක් ගන්න
දහසක් දේ දරා හිත රහසක් නොමැතිවම කම්සැප විදින කල
දවසක් ගෙවනවා සසරට මුදා කුණ

මනුලොව වෙත ඇවිත් මානෙන් දමා හැඩ
මාන බලන්නේ වැඩිකර ගන්න ගොඩ
වලපල්ලට වැටී උගුලට වැටෙන කල
කෙල සොටු මල මුත්‍ර කෑමට කැපේ වල

අතොරක් නැති සසරෙ කල පින් පල දීලා
ලැබු මනු භවයෙ වටිනාකම නොම දැනිලා
පනයන විටදි කල රැගුමන් මතු වීලා
යන තැන දුටු කලට කුමකට කදුළු සලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.