ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

විනේ වුනේ ඒ දැනුන සුඛය


1 ජූනි, 2019

සුදට සුදේ දුටුවා මල් පොකුරක්
මනට ගලක් ගැසුවා වාගේ
ගෙදරට ගෙනයමි නැ පංසල වෙත
මන කලබන සිත්හට ගන්නේ
සිතට බනක් ලෙස නැගුන දෙයක් ගැන
නැවත නැවත සිතනට වූයේ
මනට නැගුන ඒ සිතුවිලි හරහා
භවය නසන සත්‍යය දුටුවේ….

කුමන මලක් වත් ඇස ගැටුනේ නැත
වර්ණ සටහනකි එහි ගැටුනේ
ගැටුන බවට දැනවීමක් මිස නැත
තවමත් මල නම් උදා වුනේ
මන ඉපිදෙන තැන මල ඉපදෙන්නට
අදුරේ දුටු දෑ බැසගන්නේ
බසින එ මලකුනු හරහා සංකල්පිත ලොව
ගොඩනැගෙනවා පෙනුනේ…

අනේ අපොයි ඒ සංකල්පිතයේ ඇසුරෙන්
කුනු ගතියකි නැගුනේ..
වනේ නොකැපුවොත් තව තව ගති
පැන නගිනට හේතුම සැකසෙන්නේ..
වුනේ කිසිත් නොව මුලාවමයි සංකල්පිත
ලොව සත්‍යකි ගැනුනේ
විනේ වුනේ ඒ දැනුන සුඛය
වැයවූ රූපයකට බදවමිනේ…

සංකල්පිත ලොව බාහිර හමුවන සැම විට
අදුරේමයි ඉන්නේ
සංකල්පිතයම ඇස ගැටුනා ලෙස ගත්
අවිදුව දහමින් බින්දේ
සංඛත වූ වැය වූ රූපය නැත
සංඛත සුඛයේ බදවන්නේ
සං ගති සිද පිරි සිද මර උගුලේ
සත්‍ය සත්‍ය ලෙස දැක මිදුනේ…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.