ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

තිරිසන් උපත අදුරුයි දැන් සිත් ඔපය


11 මැයි, 2019

දවන තවන සිතුවිලි අකුසල ගතිය
යෙදුනම සිතක ගත ගිනිගන්නා සුළුය
පිරිසිදු සිතෙහි ඔපයට එය බාධකය
පෙනෙනා ඇත්ත යහමින් වසනා ලදිය

මැරෙන විටදි ඇදිලා එයි හුරු ගතිය
තිරිසන් උපත අදුරුයි දැන් සිත් ඔපය
පැහැදිලි නොවේ අරමුණු අදුරේ හැටිය
සිත ගත බය කලේ අකුසල් සිතිවිලිය …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.