ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

අවසන දුක මිසක් කවරක් උරුම වෙන


9 මැයි, 2019

කාමය ගිනි ගොඩකි මග නොමගට යවන
එහි ඇති ආශ්වාදය වෙයි නොනවතින
මිරිගුව දෙසට යන මුව පොව්වකු ලෙසින
අවසන දුක මිසක් කවරක් උරුම වෙන

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.