ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සසර පුරා මල් ගැවසූ මගෙ කෙසගේ


1 ජූනි, 2019

පිපී සුවද දෙන මල් වල අඹර පුරා
ආවෙ බිගුන් කැළ කරමින් ඉගිද නුරා
නුරා බැලුම් අතොරක් නැති සසර පුරා
ලගා උනෙමි නිවන් මගට පැතුම් පුරා

සුවද දිදී පිපි දිලෙනා මල් ගොමුවේ
සසර පුරා මල් ගැවසූ මගෙ කෙසගේ
නුරා බැලුම් නැත අද මා මුව කමලේ
සදාතනික දහමක් මා සිත රැදුනේ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.