ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සොදුරු හුදකලාවක සමවදිමි නතු සිතක


29 ජූනි, 2019

කදුළු පිරි වෙලාවක
පෙළුණු මන මුලාවක
දුටිමි මන ගිය දුරක
ඇමිනනෙනා සිත් වැලක

ඇලෙන ගැටෙනා සිතක
තරම දැනෙනා විටක
සොදුරු හුදකලාවක
සමවදිමි නතු සිතක

වඩමි නිවෙනා මගක
මටම නතු වූ මනක
බිදමි සසරක මතක
නිවී සැනසෙන සිතක

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.