ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

මරණින් මත්තෙ යනතැන ඔබ දන්නෙහිද


17 නොවැම්බර් , 2018

නිච්චයි සුඛයි අත්ථයි ලොව සාරයිද
පෙලෙනා තරම් ප‍්‍රියදේ මත නොදැනෙයිද
නිල තල දරා ඉහලින් වැජඹෙනවාද
මරණින් මත්තෙ යනතැන ඔබ දන්නෙහිද

මා කර ඇත්තෙ පිං පමණයි කීවාද
යන්නේ සුගතියෙයි මානෙන් සිතුවාද
සසරෙහි රැුස් කරපු පව් පිං දන්නෙහිද
සතර අපා නොයනා බව සහතිකද…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.