ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සසරින් එතෙර වෙමු බව දුක් හැම නසලා


17 නොවැම්බර් , 2018

අසමින් සියලූ දම් දෙසුමන් හිත පහදා
නසනෙමු සියලූ කෙලෙසුන් අපි එක්ව මෙදා
බැදගෙන දෑත වදිනෙමි මුනි සිරස නමා
සසරින් එතෙර වෙමු බව දුක් හැම නසලා …

ලස්සන නෙථම් මල් පිපිලා විල් ඉවුරේ
දසතම සිත්කලූයි සුවදයි නිරන්තරේ
පිපිලා සුවද දෙන ලෙස මානෙල් මල් ඉවුරේ
දම් ඇස පහල වේවා! අපි හැමගේ හිත් පත්ලේ…

සසරේ පැතුව ලෙස මේ අත් භවය තුල
අවසර ලැබේවා මට වෙන්නට මහණ
චතුසත අවබෝධ වේවා! මට ලැබිල නැණ…
දෙසනෙමි හැමට දම්ලල යන්නට නිවන් පුර…

සියලූ ලෝක සියලූ සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.